Werkpakket I – Toekomstige competenties vaststellen

Gepubliceerd op

Werkpakket I biedt de basis voor de verdere uitvoering van het project. Het behelst het onderzoek naar in de toekomst benodigde competenties en het vaststellen van beroepscompetentieprofielen. De volgende activiteiten vallen onder werkpakket I:

Desk study toekomstige beroepen binnen het maritieme cluster
Als eerste start van het project wordt een ‘papieren’ onderzoek gedaan naar wat er al in kaart gebracht is over de toekomst van beroepen waar het project zich op richt . Actuele studies, onderzoeken en verkenningen hierover worden verzameld en zo mogelijk per sector geanalyseerd op bruikbare informatie over hoe en waarheen het werk(en) in de vier sectoren zich ontwikkelt. Bestaande, relevante informatie wordt zo benut. Klik hier voor de desk study.

Interviews met het bedrijfsleven
Vervolgens wordt aan de hand van een gespreksleidraad een serie interviews en werkbijeenkomsten gehouden met kennisdragers uit het bedrijfsleven. Wat voor trends en ontwikkelingen voorzien zij die bepalen hoe beroepen en beroepsperspectieven zich ontwikkelen? Wat verwachten de toekomstige werkgevers daarom dat studenten die van de opleiding komen aan competenties bezitten? De Bedrijfstakcommissies (BTC’s) van de STC-Group vormen daarbij de ingang voor de gesprekken.

Opstellen en validatie beroepsprofielen
Per sector wordt op basis van de gesprekken en de input uit de desk study een toekomstperspectief opgesteld. Op basis van deze toekomstperspectieven en de huidige beroepsprofielen zoals die zijn vastgelegd in de kwalificatiedossiers (KD’s), worden vervolgens professionele profielen van de toekomst, inclusief uitwerking in benodigde competenties, opgesteld voor de 22 beroepen. Deze worden voorgelegd aan koepelorganisaties, brancheverenigingen en werknemers- en werkgeversorganisaties uit het beroepenveld om ze te valideren of aan te scherpen waar dat nodig is.

Daarbij wordt ook gekeken hoe groot het verschil is ten opzichte van competenties die nu worden aangeleerd en naar de manier waarop deze worden aangeleerd/ontwikkeld bij studenten. Dit om zicht te krijgen op de aard en omvang van de veranderingen die in het curriculum en het onderwijsproces nodig zijn om de beoogde impuls te geven aan de toekomstbestendigheid daarvan. Het scherp stellen en daadwerkelijk doorvoeren van deze ontwikkeling in het STC onderwijsproces en –materiaal, in het regulier onderwijs en vervolgens in trajecten die zich specifiek richten op jongeren uit Rotterdam-Zuid, vormt de kern van werkpakket II.

Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid

Wilt u meer weten over het project Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

STC Group
Jonneke de Jong (projectleider)
samensterk@stc-r.nl
010 44 86 000

Postbus 63140
3002 JC ROTTERDAM