Toekomstbestendig onderwijs

De voorbije jaren heeft de maritieme cluster vele directe en indirecte banen gegenereerd. Ook Rotterdam kent een grote en groeiende werkgelegenheid in de maritieme cluster en een groeiend tekort aan technici, zowel op zee, in de offshore als aan land. Daarnaast zullen de gevraagde competenties van personeel in de genoemde sectoren de komende jaren anders komen te liggen door technologische veranderingen, veranderingen in wet- en regelgeving en een toenemende druk op de zorg voor het milieu (o.a. alternatieve brandstoffen en energieconcepten). Naast technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, verandert de manier waarop werknemers een loopbaan opbouwen en vormgeven en hebben aankomende beroepsbeoefenaars in toenemende mate andere wensen en eisen. De beroepsbevolking verandert en ook dat heeft invloed op de manier waarop werk wordt gevonden, gedaan, georganiseerd en gewaardeerd.

Met behulp van de beroepsprofielen van de toekomst en behoeften per opleiding zijn er verschillende projecten gestart die het onderwijs toekomstbestendig maken. Deze projecten hebben als gemeenschappelijke deler dat ze de deelnemer in de betreffende mbo-opleiding voorbereiden op het werken in het toekomstige werkveld.

Doelmatigheidsonderzoek (Allround) Medewerker Maritieme Techniek
Het STC voert momenteel een doelmatigheidsonderzoek uit onder grote en kleinere scheepswerven en toeleveranciers, waarin zij wil achterhalen wat het arbeidsmarktperspectief kan zijn van een afgestudeerde Allround Medewerker Maritieme Techniek op mbo-niveau 3. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen gelden als input voor de ontwikkeling van een nieuwe opleiding tot Allround Medewerker Maritieme Techniek die het STC mbo college zou kunnen gaan aanbieden.

Eerder, in april 2018, is een Beroepscompetentieprofiel (BCP) (Allround) Medewerker Maritieme Techniek opgesteld. Dit profiel hoort bij een medewerker die werkzaam is in de maritieme sector bij bedrijven voor bouw/installatie, afbouw, reparatie en onderhoud, refit, toelevering, groot- en detailhandel, havens en verhuur. Deze bedrijven houden zich bezig met het ontwerp, de nieuwbouw, het onderhoud, de reparatie en de modificatie van (onderdelen van) vaartuigen en maritieme werktuigen.

Module windenergie AOT
Een van de opleidingen die aan de slag gaat met nieuwe lesstof is de opleiding Algemene Operationele Techniek (AOT). In hun vakgebied is er steeds meer vraag naar kennis over windenergie. In februari 2018 is met onderwijs aan de deelnemers gestart in de Topklas WIND. Voor die tijd is het onderwijsmateriaal ontwikkeld op basis van GWO en zijn docenten opgeleid om deze lessen te gaan geven. Zij zijn hiervoor o.a. offshore gegaan om te ervaren hoe het is om in de hoogte te werken. Ook volgen zij alle veiligheidstrainingen.

Waterbouw pakt toetsing aan
In de opleiding waterbouw gaan de docenten aan de slag met formatieve toetsing.

Pilotopleiding Zeewachter
Het toezicht houden op het ecosysteem op zee, kleine onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan mosselbanken en patrouilles varen zijn werkzaamheden die een zeewachter kan uitvoeren. In samenwerking met de Sea Rangers wordt gekeken of er voor deze werkzaamheden een opleiding gestart kan worden. Het gaat om nieuwe werkzaamheden en bestaande werkzaamheden die overgeheveld worden vanuit andere functies. Om tot een goed beeld te komen is een marktonderzoek gedaan, wordt het opleidingsprogramma vormgegeven en wordt goed gekeken naar de baankans. Het marktonderzoek wordt in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam uitgevoerd, enkele minorstudenten geïnteresseerd in het mbo voeren dit onderzoek uit.

Logistiek & Vervoer
Bij de logistieke opleidingen wordt nagedacht over het integreren van virtual reality en augmented reality in het onderwijs. Ook wordt het huidige praktijklokaal toekomstbestendig gemaakt. In de logistieke wereld volgen de veranderingen elkaar snel op, als onderwijsinstelling dus zaak onze deelnemers hiermee kennis te laten maken tijdens hun opleiding. Om deze doelstelling te realiseren wordt het Living Logistsics Lab ontwikkeld.

Opleiding Medewerker watersport
In samenwerking met consortiumpartner Hiswa wordt verkend of het aanbieden van de mbo-opleidingen Medewerker watersportindustrie (niveau 2) en Allround medewerker watersportindustrie (niveau 3) passend is op de vraag naar beroepskrachten met dit profiel in het verzorgingsgebied van het STC. Deze opleiding wordt momenteel alleen aangeboden bij ROC Friese Poort. Als het vooronderzoek uitwijst dat er voldoende en bestendig arbeidsperspectief is voor afstudeerders van deze opleiding, zal in contact met het SBB worden getreden om toestemming te krijgen voor het aanbieden van het crebo. Gezien het niveau van de opleiding kan dit interessante perspectieven bieden voor jongeren uit Rotterdam-Zuid die deze sector nu nog niet op het netvlies hebben als toekomstig werkgebied.

Machinistenopleiding werken met simulator
Bij de machinistenopleiding van de STC Group wordt gebruik gemaakt van een treinsimulator. Deelnemers kunnen in een veilige omgeving scenario’s oefenen en fouten maken zonder dat de dienstregeling daar daadwerkelijk hinder van ondervindt. Om up-to-date te blijven worden nieuwe scenario’s ontwikkeld, zodat ook in de toekomst de deelnemers goed voorbereid het spoor opgaan.

Nieuwe machinistenopleiding met NS
De mbo-opleiding op niveau 3 is een gecombineerde bol-bbl opleiding. Studenten gaan het eerste jaar vijf dagen per week naar school. Studenten die in september van dit jaar starten, worden in een jaar tijd voorbereid op het officiële vakexamen voor treinmachnisten. Daar leren zij alle theorie over de techniek van een trein en het vak van machinst. Na het succesvol afronden van dit examen zijn de studenten volledig bevoegd machinist. De gecombineerde bol-bbl opleiding wordt mogelijk gemaakt dankzij experimenteerruimte die het Ministerie van Onderwijs geboden heeft. In het tweede jaar komen de studenten in dienst bij NS Reizigers. Zij gaan als treinmachinist aan de slag op het traject Alphen aan den Rijn – Gouda. Daarnaast gaan zij nog een dag in de week naar school (bbl) voor diverse algemene vakken en om zich voor te bereiden op het eindexamen. 

Educatieprogramma Maritiem Museum Rotterdam
Voor de jongeren op niveau 1 en 2 is er nu weinig aanbod in het museumlandschap. Met onze partner het Maritiem Museum (MMR) is een speciaal educatieprogramma ontwikkeld voor deze doelgroep. Doel van het programma is een kennismaking met de maritieme wereld en een ervaring kunnen bieden aan jongeren die normaal niet in het museum te vinden zijn. Gezien de aanzienlijke en bestendige aantallen jongeren op mbo 1- en 2-opleidingen, is de ontwikkeling hiervan een duurzame keuze voor het MMR en daarmee een constructieve invulling van hun bijdrage aan Samen Sterk.

Nautech-lokaal
Een moderne, interdisciplinaire en interactieve nautisch-technische leeromgeving op een fysieke plek in het STC-schoolgebouw voor leerlingen en studenten van de opleidingen binnen het college Maritiem en Techniek (Zeevaart, Rijn – en Binnenvaart, Scheeps – en Jachtbouw en Waterbouw) die in constante samenwerking met het bedrijfsleven actueel gehouden wordt, dat is het doel van Nautech. Ook wordt gewerkt worden aan een bijgesteld curriculum waar de nieuwe leermiddelen zodanig zijn ingebed, dat deze aantoonbaar zorgen voor een doeltreffender en toekomstbestendiger leerproces dat leerlingen beter voorbereid op de beroepspraktijk.

IHKS
Het huidige onderwijsprogramma voor mbo niveau 3 – en niveau 4 opleidingen Havenlogistiek en Havenoperaties sluiten niet aan op het herziene kwalificatiedossier en op de ontwikkelingen in de voor Rotterdam specifieke beroepspraktijk. Hier zal aan gewerkt worden in dit project.

Leermiddelen Cargo & Control
Voor zeevaartstudenten is het moeilijk om een goede voorstelling van de praktijk te maken, zolang ze niet op een echt schip geweest zijn. Om ze goed voor te bereiden op de beroepspraktijk is een pragmatische manier van lesgeven vereist. Daarom worden er nieuwe leermiddelen, zoals e-learning, schaalmodellen, animaties en 360-graden foto’s, ingebed in het curriculum van het vak Cargo & Control. Dankzij deze leermiddelen kan er praktijkgericht en toekomstgericht lesgegeven worden; differentiëren is namelijk  ook mogelijk met de nieuwe leermiddelen. En dat is een zeer welkom antwoord op de vraag die steeds nadrukkelijker wordt geuit in de opleidingen. Om deze manier van lesgeven te waarborgen worden docenten in dit project in staat gesteld om zelf lesmateriaal te ontwikkelen, hun kennis over de simulatoren te vergroten en cursussen te volgen voor het ontwikkelen van e-learning.

Nieuws

Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid

Wilt u meer weten over het project Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

STC Group
Jonneke de Jong (projectleider)
samensterk@stc-r.nl
010 44 86 000

Postbus 63140
3002 JC ROTTERDAM